Congres ‘Rehabilitation & Music’

Een uniek congres

  • State of the art in Muziek Geneeskunde
  • Toepassing van muziek in de revalidatie

Promotie Kees Hein Woldendorp, (muziek)revalidatiearts

  • 20 jaar polikliniek voor revalidatie & musici bij Revalidatie Friesland
  • 40 jaar toepassing van muziek in de revalidatie bij Revalidatie Friesland

Tijdens dit congres komen de nieuwste inzichten over revalidatie & muziek bij elkaar:

  • Resultaten van recent onderzoek
  • Recente inzichten uit de praktijk
  • Oorzaken & behandeling van musici met klachten
  • (Muziek) lessen voor de revalidatie
  • Een uitzonderlijk artistiek en cultureel programma

Onder auspiciën van NVDMG

 Programma

A unique congress

• State of the art in Music Medicine
• Application of music in rehabilitation

Promotion Kees Hein Woldendorp, (music) rehabilitation doctor

• The existence of 20 years outpatient clinic for rehabilitation & musicians at Rehabilitation Friesland
• The existence 40 years of music application in rehabilitation at Rehabilitation Friesland

During this congress, the latest insights about rehabilitation and music come together:
• Results of recent research
• Recent insights from practice
• Causes & treatment of musicians with complaints
• (Music) lessons for rehabilitation
• An exceptional artistic and cultural programm

Programm Eng

Under the auspices of NVDMG

Inschrijven is niet meer mogelijk!