Doorzoek onze website

Telefoonnummers

Jaarcijfers

Het jaar 2018, is ook cijfermatig, positief afgesloten bij Revalidatie Friesland. Hieronder staan de belangrijkste jaarcijfers.

Hoge patiënttevredenheid

Vanaf 2014 wordt landelijk gewerkt met ervaringsindicatoren. Patiënten waarvan de behandeling is afgerond, kunnen hun ervaringen invullen door middel van een vragenlijst. Over het jaar 2018 hebben patiënten Revalidatie Friesland een 8,7 gegeven als gemiddeld rapportcijfer voor hun behandeling (benchmark 8,5). 100 procent van de patiënten gaf aan Revalidatie Friesland aan te bevelen bij vrienden, familie en kennissen (benchmark 94,4%).

  • Tevredenheidscore gegeven patiënten:

8,7

  • Percentage van alle patiënten die Revalidatie Friesland aanbevelen:

100,0%

Balans 2018

Activa   Passiva  
Vaste activa
Materiele vaste activa 11.599.825 Eigen vermogen (totale groepsvermogen) 7.149.880
Immateriële vaste activa 426.089 Voorzieningen 3.001.247
Totale vaste activa 12.025.914 Langlopende schulden 9.000.000
Vlottende activa Onderhanden projecten uit hoofde van DBC’s 0
Onderhanden werk uit hoofde van DBC’s 740.621 Kortlopende schulden 6.063.224
Debiteuren en ov.vorderingen 4.969.508
Liquide middelen 7.478.308
Totaal vlottende activa 13.188.437
Totaal activa 25.214.351   25.214.351

 

Kengetallen 2018

Productie

Aantal

Aantal klinische verpleegdagen in verslagjaar 18.476
Waarvan voor kinderen tot 17 jaar 1.802
Waarvan voor volwassenen 16.674
Aantal klinische opnames in verslagjaar 353
Waarvan voor kinderen tot 17 jaar 34
Waarvan voor volwassenen 319
Aantal in verslagjaar gesloten DBC’s / DBC zorgproducten 14.522
Waarvan klinisch 346
Waarvan poliklinisch 14.176
Aantal in verslagjaar geopende DBC’s / DBC zorgproducten 14.971
Waarvan klinisch 361
Waarvan poliklinisch 14.610

 

Personeel

Aantal

Aantal personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten per einde verslagjaar 429
Aantal FTE personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten per einde verslagjaar 292
Aantal medische specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) per einde verslagjaar 29
Aantal FTE medische specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) per einde verslagjaar 21

 

Bedrijfsopbrengsten

Bedrag in euro’s

Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar 28.512.393

 

 

Ga terug naar het overzicht