Doorzoek onze website


Telefoonnummers

Jaarcijfers

Het jaar 2018, is ook cijfermatig, positief afgesloten bij Revalidatie Friesland. Hieronder staan de belangrijkste jaarcijfers.

Hoge patiënttevredenheid

Vanaf 2014 wordt landelijk gewerkt met ervaringsindicatoren. Patiënten waarvan de behandeling is afgerond, kunnen hun ervaringen invullen door middel van een vragenlijst. Over het jaar 2018 hebben patiënten Revalidatie Friesland een 8,7 gegeven als gemiddeld rapportcijfer voor hun behandeling (benchmark 8,5). 100 procent van de patiënten gaf aan Revalidatie Friesland aan te bevelen bij vrienden, familie en kennissen (benchmark 94,4%).

  • Tevredenheidscore gegeven patiënten:

8,7

  • Percentage van alle patiënten die Revalidatie Friesland aanbevelen:

100,0%

Balans 2018

Activa   Passiva  
Vaste activa
Materiele vaste activa Eigen vermogen
Immateriële vaste activa Voorzieningen
Totale vaste activa Langlopende schulden
Onderhanden projecten uit hoofde van DBC’s
Vlottende activa Kortlopende schulden
Debiteuren en ov.vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa  

 

Kengetallen 2018

Productie

Aantal

Aantal klinische verpleegdagen in verslagjaar
Waarvan voor kinderen tot 17 jaar
Waarvan voor volwassenen
Aantal klinische opnames in verslagjaar
Waarvan voor kinderen tot 17 jaar
Waarvan voor volwassenen
Aantal in verslagjaar gesloten DBC’s / DBC zorgproducten
Waarvan klinisch
Waarvan poliklinisch
Aantal in verslagjaar geopende DBC’s / DBC zorgproducten
Waarvan klinisch
Waarvan poliklinisch

 

Personeel

Aantal

Aantal personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten per einde verslagjaar
Aantal FTE personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten per einde verslagjaar
Aantal medische specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) per einde verslagjaar
Aantal FTE medische specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) per einde verslagjaar

 

Bedrijfsopbrengsten

Bedrag in euro’s

Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar

 

 

Ga terug naar het overzicht