Privacy en rechten

Algemeen
Revalidatie Friesland heeft de bescherming van uw privacy en verantwoorde omgang met uw persoonsgegevens hoog in het vaandel. We hanteren met betrekking tot privacy de volgende uitgangspunten:

 1. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie. Dat betekent onder meer dat we uw persoonsgegevens niet verder gebruiken dan strikt noodzakelijk is en alle persoonsgegevens – ook intern – als vertrouwelijk behandelen.
 2. Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en zien erop toe dat onze verwerkers dat ook doen.
 3. Wij werken conform de Algemene verordening gegevensbescherming en overige wet- en regelgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens.Dit privacy statement geeft aan hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Patiëntengegevens en privacy

Er zijn wettelijke regels opgesteld over het gebruik van privacy (gegevens). Zo mogen medewerkers binnen Revalidatie Friesland alleen die gegevens bekijken die voor het uitvoeren van hun werkzaamheden nodig zijn. Het kan voor uw behandeling van groot belang zijn dat medebehandelaars, uw huisarts, apotheek en/of andere hulpverleners (elektronisch) informatie uitwisselen. Uw gegevens worden alleen aan iemand anders gegeven als u of uw wettelijk vertegenwoordiger hiervoor toestemming heeft gegeven. Zorgverzekeraars krijgen volgens wettelijke regels uw (behandel) gegevens.

Privacy
U hebt het recht om onderzocht en behandeld te worden buiten het zicht en het gehoor van anderen. Omdat Revalidatie Friesland ook een taak heeft in het opleiden van hulpverleners, kan het voorkomen dat er bij uw onderzoek en/ of behandeling een arts in opleiding en/of leerlingen en stagiaires betrokken zijn. Indien u hier geen prijs op stelt vragen wij u dit te laten weten.

Websitestatistieken
Wij gebruiken het statistiekenprogramma Google Analytics om te analyseren welke pagina’s het meest bezocht worden, hoe bezoekers op onze website zijn gekomen en welke zoektermen er gebruikt worden in onze zoekmachine.

Hierbij houden wij rekening met de AVG. Zo:

 • hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten met Google en onze internetpartner;
 • anonimiseren wij door het laatste octet van IP-adres van onze bezoekers te maskeren;
 • delen wij geen gegevens met Google;
 • gebruiken wij geen andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Grondslagen
Wij verwerken alleen uw gegevens voor zover dit wettelijk is toegestaan. De grondslagen die wij daarvoor hanteren zijn:

 • uitvoeren van een overeenkomst; alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het kunnen uitvoeren van de behandelovereenkomst;
 • wettelijke plicht; gegevens die wij verplicht moeten doorgeven aan bijvoorbeeld de Belastingdienst, politie en andere overheidsinstanties;
 • gerechtvaardigd belang; gegevens die wij nodig hebben voor intern beheer, behartiging van onze belangen en beveiliging, waarbij de afweging is gemaakt tussen de zwaarte van het belang van Revalidatie Friesland en de inbreuk op uw privacy;
 • vitaal belang; in geval van levensbedreigende- of noodsituaties;
 • ondubbelzinnige toestemming; overige persoonsgegevens worden alleen op basis van uw toestemming verwerkt en deze toestemming mag altijd ingetrokken worden;
 • Bevorderen van samenwerking; gegevens die nodig zijn voor het bevorderen van samenwerking met andere zorgprofessionals.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Revalidatie Friesland verwerkt persoonsgegevens voor in ieder geval de volgende doeleinden:

 • goede zorg- en hulpverlening aan betrokkene;
 • het financieel afhandelen van de geboden zorg- en hulpverlening aan betrokkene;
 • kwaliteitsbewaking van de zorg;
 • ondersteuning bij (wetenschappelijk) onderzoek in het kader van de behandeling;
 • wetenschappelijk onderzoek, statistiek en medisch onderwijs;
 • ondersteuning van de bedrijfsvoering binnen Revalidatie Friesland ten behoeve van een doelmatig beleid en beheer;
 • behandeling van klachten;
 • samenwerking met netwerkpartners in de gezondheidszorg.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij van u?
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens van u:

Behandelovereenkomst

 • Naam, adres en woonplaats
 • Telefoonnummer en e-mailadres
 • Geslacht en geboortedatum
 • Burgerservicenummer
 • Verwijsbrief van de verwijzer
 • Gezondheidsgegevens, medische gegevens en verzekeringsgegevens
 • Foto (met uw toestemming)

Samenwerking met netwerkpartners

 • Naam, adres en woonplaats
 • Functietitel en organisatie
 • Telefoonnummer en e-mailadres
 • Geslacht en geboortedatum

Uitwisselen van gegevens – toestemming regelen
Het doel van een medisch dossier is goede zorg bieden. In het dossier kan de zorgverlener zien wat uw medische achtergrond, gezondheid en situatie is. Inzage in uw dossier door een andere zorgverlener kan van belang zijn. Soms zelfs van levensbelang. Andere zorgverleners hebben standaard geen toegang tot uw dossier van Revalidatie Friesland. Regel de toestemming voor toegang tot uw dossier eenvoudig via uw revalidatiearts of MijnRevalidatieFriesland.

Verwerkers, derden en convenanten
Het uitwisselen van persoonsgegevens met andere partijen brengt risico’s voor de privacy met zich mee. Dit doen wij dus nooit zomaar. Revalidatie Friesland is verantwoordelijk voor wat er met de persoonsgegevens gebeurt.

 • Verwerkers
  Revalidatie Friesland maakt gebruik van verschillende verwerkers; dat zijn partijen aan wie wij onze gegevensverwerking hebben uitbesteedt. Met al onze verwerkers sluiten wij verwerkersovereenkomsten af om de privacybescherming te waarborgen.
 • Derden
  Revalidatie Friesland verstrekt enkel uw gegevens aan externe partijen die door ons zijn ingeschakeld ten behoeve van de bovenstaande werkzaamheden. Denk hierbij aan de ziekenhuizen waarin een afdeling van ons is gevestigd.

Revalidatie Friesland heeft maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden door de derde partij worden gebruikt.

Gegevensbeveiliging
De veiligheid van uw persoonsgegevens heeft bij ons grote prioriteit. Uw gegevens, die bij ons zijn opgeslagen, worden daarom door ons met technische en organisatorische maatregelen beschermd. Wij controleren regelmatig de technische veiligheidsmaatregelen en passen deze indien nodig aan aan de nieuwste stand van de techniek. Deze regels gelden door middel van verwerkersovereenkomsten ook voor bedrijven die in onze opdracht en volgens onze aanwijzingen gegevens verwerken en gebruiken.

Toegang tot gegevens is beperkt; alleen medewerkers die de toegang echt nodig hebben voor de werkzaamheden, krijgen die toegang. Daarnaast zijn onze medewerkers verplicht tot geheimhouding van uw gegevens.

Uw rechten
U heeft, als betrokkene, de volgende rechten:

 • Recht op informatie
  U heeft het recht om in heldere taal informatie te ontvangen over de wijze waarop en waarom de gegevensverwerking plaatsvindt. Dit geldt zowel voor het geval dat de persoonsgegevens bij u zelf worden verzameld, als wanneer dit via anderen gebeurt.
 • Recht op inzage en afschrift
  U heeft het recht uw eigen persoonsgegevens die bij ons bekend zijn op te vragen, te vragen voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt en met wie deze persoonsgegevens worden gedeeld. U heeft ook het recht hiervan een afschrift te ontvangen. Indien persoonsgegevens van een derde zijn opgenomen in het dossier waarin u inzage wenst, dan worden deze persoonsgegevens afgeschermd.
 • Recht op correctie
  U heeft het recht gegevens te laten verbeteren of aanvullen, als de gegevens onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht op gegevenswissing
  U heeft het recht om Revalidatie Friesland te verzoeken gegevens van u te verwijderen (gegevenswissing). Dit verzoek moet worden ingewilligd in onder meer de volgende gevallen:

  • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld;
  • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
  • u trekt uw toestemming in (indien de verwerking hierop is gebaseerd).
 • Recht van beperking
  U heeft het recht te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken (het gebruik van de gegevens te stoppen) indien een van de volgende punten van toepassing is:

  • U betwist de juistheid van de persoonsgegevens; de verwerking wordt beperkt gedurende de periode die wij nodig hebben de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
  • De verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
  • Wij hebben de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
  • U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking en bent in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Revalidatie Friesland zwaarder wegen dan die van u.
 • Dataportabiliteit
  U heeft het recht op dataportabiliteit, ook wel overdraagbaarheid van gegevens genoemd. Dat wil zeggen dat u het recht heeft uw persoonsgegevens, die u aan Revalidatie Friesland heeft verstrekt, in een gestructureerd en gangbaar digitaal bestand kunt verkrijgen. Tevens heeft u het recht die gegevens aan een andere organisatie over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door ons. Dit recht is alleen van toepassing op gegevens die:

  • digitaal verwerkt worden, en
  • die in het kader van de behandelovereenkomst of op basis van toestemming worden verwerkt.
 • Recht op bezwaar
  Het recht op bezwaar staat ook bekend als het recht op verzet. Als de verwerking van persoonsgegevens plaats vindt op basis van de rechtsgrond ‘belang van de organisatie, dan heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.U kunt uw verzoek ten aanzien van de bovenstaande rechten schriftelijk indienen bij uw (revalidatie)arts.

Wijzigingen van het privacy statement
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement te wijzigen. Wanneer het statement is gewijzigd, communiceren we dit via onze website.

Heeft u nog vragen?

Voor algemene informatie over privacy, over de AVG en over beveiliging van uw gegevens, verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u specifieke vragen of opmerkingen over uw privacy bij Revalidatie Friesland? Dan kunt u contact opnemen met Stichting Privacyzorg, deze stichting vervult de rol van ‘Functionaris Gegevensbescherming’ voor Revalidatie Friesland. Voor meer informatie kunt u kijken op: www.privacyzorg.nl, of telefonisch contact opnemen via: (T) 0800 – 1090.