Samenwerken

Het onderhoud en de ontwikkeling van het (regionale) netwerk is voor Revalidatie Friesland belangrijk vanwege de positie van de revalidatie in de ketenzorg. Onze patiënten zijn gebaat bij een aansluitende keten van zorg en behandeling rondom de aandoening. We werken daarom al jaren intensief samen met de ziekenhuizen in ons werkgebied. Steeds meer komt daar ook de samenwerking met thuiszorg, verpleeghuizen, gehandicaptenzorg en het onderwijs bij.  

Zorgconcept Geïntegreerde Revalidatie (ZGR)

Revalidatie Friesland gelooft in het concept van geïntegreerd revalideren. Dit noemen we het Zorgconcept Geïntegreerde Revalidatie (ZGR). Rondom een patiënt met een revalidatievraag zijn verschillende zorgorganisaties betrokken. Het zorgconcept gaat uit van een intensieve samenwerking tussen het ziekenhuis, ouderenzorg, thuiszorg en revalidatiezorg. Eén waar behandelaren van deze organisaties samenwerken in één behandelteam. In de regio Leeuwarden heeft dit al geleid tot het voornemen om bestuurlijk te fuseren met Noorderbreedte en Thuiszorg het Friese Land. In de regio’s Drachten en Heerenveen zijn we ook gestart met gesprekken hoe we de de geriatrische revalidatie (GRZ) en medisch specialistische revalidatie (MSR) samen kunnen organiseren. In 2023 zijn deze verkenningen uitgebreid naar andere grote ouderenzorgorganisaties zoals ZuidoostZorg, Alliade, KwadrantGroep en Patyna. Daarmee wordt de start gemaakt om te onderzoeken of het concept ZGR provinciaal kan worden ontwikkeld. In dit kader is er ook met de zorgverzekeraar en de gemeenten gesproken. Voorlopige conclusie is dat er breed draagvlak en interesse bestaat om nauwer met Revalidatie Friesland te willen samenwerken. Dit zal in 2024 verder worden uitgewerkt. 

Bekijk onderstaande animatie om een beter beeld te krijgen van het concept. 

Voorgenomen bestuurlijke fusie Revalidatie Friesland, Thuiszorg het Friese Land en Noorderbreedte

De samenwerking met Noorderbreedte en Thuiszorg het Friese Land is in 2023 bezegeld met het voornemen om bestuurlijk te fuseren. Noorderbreedte, Thuiszorg het Friese Land en Revalidatie Friesland willen vanuit het gedachtegoed van geïntegreerd revalideren samen hét expertisecentrum voor revalidatiezorg in Friesland zijn, met een groot aantal bovenregionale functies, om revalidanten te voorzien van de best mogelijke behandeling en aansluitende revalidatie. 

UMCG

Met het Universitair Medisch Centrum in Groningen (UMCG) werken we samen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en de opleiding tot revalidatiearts. Daarnaast werken we samen aan het verstevigen van de kinderrevalidatie in Noord-Nederland. 

Revalidatie Friesland en Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL)

Ook in de Noordoostpolder slaan we de handen ineen voor drempelloze revalidatiezorg in de gemeenten Noordoostpolder en Urk. Door het samenvoegen van de behandelteams van Revalidatie Friesland en Revalidatie De Schakel wordt er samen gewerkt om aan alle revalidatievragen vanuit de gemeente Noordoostpolder, Urk en omgeving te kunnen voldoen. 

Revion

De samenwerking met de Revion-partners Basalt, Klimmendaal en Revalidatie Friesland is uitgebreid met de toetreding van Revant en is op 23 november 2023 geformaliseerd door de oprichting van de coöperatieve vereniging Revion.  

Netwerk Pijnrevalidatie Nederland (NPN)

Revalidatie Friesland is in 2023 toegetreden tot het Netwerk Pijnrevalidatie Nederland (NPN). Dit netwerk zet zich in voor excellente pijnrevalidatie voor mensen met complexe chronische pijnproblematiek, nu én in de toekomst. NPN is een coöperatie, waarin een aantal centra voor medisch specialistische revalidatie actief samenwerken op het gebied van zorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Ga terug naar het overzicht