Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

We nemen onze verantwoordelijkheid voor de effecten van onze bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. We willen zuinig zijn op elkaar en op de wereld om ons heen. In alles wat wij doen bekijken we of het beter kan; efficiënter, minder belastend en gezonder. We kiezen eerder voor de beste dan voor de snelste oplossing. We voelen ons verantwoordelijk voor de wereld om ons heen voor deze en volgende generaties. ‘Laat zien wat je kunt’, is ons motto. Groei, ontwikkeling en mogelijkheden geven energie en brengt individu en als samenleving verder. We stimuleren daarom waar mogelijk de ontwikkeling van onze patiënten, medewerkers en relaties.

Revalidatie Friesland laat zien wat ze kan op het gebied van MVO

Hout gestookte energiecentrale
Revalidatie Friesland is samen met school Lyndensteyn afnemer van de energie van de hout gestookte verbrandingsinstallatie (biomassa-installatie).  De installatie is op ongeveer 500 meter afstand gebouwd. Om het revalidatiecentrum en de school van warmte te voorzien is een warmwaterleiding aangelegd. Het jaarlijkse aardgasverbruik van Revalidatie Friesland en school Lyndensteyn was ongeveer 400.000 m3. De hout gestookte verbrandingsinstallatie voorziet in minstens 80% van de totale energievraag. Het betekent een besparing van ruim 320.000 m3 aardgas per jaar. De totale CO2-reductie ten opzichte van het gebruik van aardgas bedraagt op jaarbasis ruim 640 ton. Dit betekent dat de biomassa-installatie de CO2 -uitstoot van ongeveer 200 huishoudens compenseert.

Energiebesparende maatregelen
Dit omvat o.a. energiezuinig afstellen van gebouwgebonden installaties, het vervangen van TL lampen door LED lampen locatie Beetsterzwaag, gangverlichting eerder uitschakelen en naar 50%.

Zonnepanelen
Op het dak van het revalidatiecentrum in Beetsterzwaag zijn zonnepanelen geplaatst. Revalidatie Friesland heeft zichzelf ten doel gesteld om in 2021 voor 80% energieneutraal te opereren. De zonnepanelen ondersteunen dit doel en gaan voorzien in een derde van de stroombehoefte van locatie Beetsterzwaag.

Vitaliteit
Meerjaren P&O beleid 2017-2021 waarin staat dat we willen dat onze medewerkers duurzaam inzetbaar zijn. Hieronder wordt verstaan: medewerkers die gezond en vitaal hun werk doen, medewerkers die betrokken en bevlogen hun werk doen, plezier in hun werk hebben, medewerkers die voldoende opgeleid zijn om hun werk te kunnen doen, verantwoordelijkheid nemen, ook voor hun eigen persoonlijke ontwikkeling en ondernemerschap tonen. Duurzame inzetbaarheid leidt tot minder verzuim en een hogere arbeidsproductiviteit.

Laadpalen elektrische auto’s
Er worden 8 laadpalen op het parkeerterrein voor  Huize Lyndenstein (Beetsterzwaag) gerealiseerd in oktober 2018.

Regeling emissievrij rijden in elektrische leaseauto
Er is voor medewerkers die veel reizen qua woon-werkverkeer en/of dienstreizen maken een regeling aangeboden van emissievrij rijden in een elektrische leaseauto.

Voedingsbeleid
Revalidatie Friesland motiveert patiënten en medewerkers zo gezond en gevarieerd mogelijk te eten volgens de Richtlijnen Goede Voeding en de Schijf van Vijf.

Recyclen koffiebekers
In juli 2018 is gestart met het recyclen van  plastic koffiebekers locatie Beetsterzwaag

Maatschappelijke betrokken
We participeren en initiëren diverse lokale maatschappelijke initiatieven (kunstweekend, Revalidatie Friesland Sponsortocht)

Kennis delen
We delen onze kennis vanuit de Revalidatie Friesland Academie en zoeken daarin samenwerking met diverse partners o.a. Hanzehogeschool en NHL/Stenden