Structuur en bestuur

Raad van toezicht
De raad van toezicht (RvT) houdt integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de besturing van Stichting Revalidatie Friesland. De raad vervult vier rollen naar de organisatie en de raad van bestuur: die van adviseur, klankbord, toetser en toezichthouder. De leden kijken ieder vanuit hun eigen specifieke deskundigheid naar de organisatie. De visie van de raad is verwoord in het document “Toezichtvisie, toezichtkader en informatieprotocol raad van toezicht”.

Samenstelling raad van toezicht:

 • Mevrouw W.J. (Wil) Koopmans-Kornelius, voorzitter
 • De heer Y.B. (Ynso Bart) van der Meer
 • De heer H.W.H.M. (Herman) van Kesteren
 • De heer drs. F. (Frits) Wallis
 • De heer R. (Remke) Burie MSc MBA 

Per e-mail te bereiken via: secretariaatRvB@revalidatie-friesland.nl.

Raad van bestuur
Stichting Revalidatie Friesland heeft een eenhoofdige raad van bestuur (RvB). Raad van bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de beleidsvorming en de realisering van het algemeen beleid, een en ander conform de statuten en het reglement raad van bestuur.

Samenstelling raad van bestuur:

 • De heer drs. P.G. (Peter) Visch

Per e-mail te bereiken via: secretariaatRvB@revalidatie-friesland.nl.

Revalidatie Friesland heeft drie adviesorganen waarmee de raad van bestuur overlegt: de ondernemingsraad, de cliëntenraad en de medische staf. Via deze organen is de medezeggenschap van respectievelijk de medewerkers, de cliënten en de medisch specialisten gewaarborgd.

De raad van toezicht en raad van bestuur werken volgens de principes van de Governancecode Zorg.

Managementteam
Het managementteam (MT) van Revalidatie Friesland bestaat uit:

 • Raad van bestuur (voorzitter): de heer P.G. Visch
 • Manager revalidatie aandachtsgebied Beetsterzwaag: mevrouw I. Huigen
 • Manager revalidatie aandachtsgebied ziekenhuizen: de heer J.P.T. Tammeling
 • Manager facilitaire dienst: mevrouw A. Dienaar-Boers
 • Manager dienst informatie en advies: de heer G. Renes

Het managementteam (MT) ondersteunt en adviseert de raad van bestuur op strategisch en tactisch niveau bij de beleidsvoorbereiding, beleidsbepaling en beleidsuitvoering.

Verantwoording
In het maatschappelijk verslag geeft Stichting Revalidatie Friesland jaarlijks informatie over ontwikkelingen in de organisatie, de governance en het gevoerde beleid. De jaarrekening geeft een overzicht van de financiële situatie. Hebt u interesse in ons jaarverslag? Kijk dan op www.revalidatie-friesland.nl/jaarverslag. Een uitgebreidere versie van jaarverslag, inclusief jaarrekening, kunt u ook inzien op: www.jaarverantwoordingzorg.nl.