Doorzoek onze website

Telefoonnummers

Cliëntenraad

Als patiënt heeft u inspraak in de organisatie van Revalidatie Friesland via de cliëntenraad. Een cliëntenraad is een bij wet ingesteld orgaan dat de belangen behartigt van de patiënten/cliënten van een zorginstelling. De leden van de cliëntenraad van Revalidatie Friesland zijn allen zeer betrokken bij het welzijn van de klinische en poliklinische patiënten, vanuit hun achtergrond als (ex) patiënt of partner van of oud-werknemer. De cliëntenraad heeft inspraak in het beleid van Revalidatie Friesland door gevraagd en ongevraagd advies te geven. Voor de cliëntenraad is het daarom belangrijk te weten wat er bij u en uw medepatiënten leeft op het gebied van kwaliteit van zorg, veiligheid, gezondheid, hygiëne, voeding en recreatiemogelijkheden. Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën? Wij vernemen het graag van u: clientenraad@revalidatie-friesland.nl. Nieuwsgierig? Download het jaarverslag van 2019 of jaarverslag van 2020.

Leden van de Cliëntenraad Revalidatie Friesland zijn:

Uw rechten en plichten

U hebt als patiënt volgens de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) rechten en plichten, die voortvloeien uit de geneeskundige behandeling. Medische behandelingen zijn vaak afhankelijk van het uitwisselen van informatie en van belangrijke beslissingen. Als patiënt wordt u daar volledig bij betrokken. De manier waarop dat gebeurt is geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Daarin staan de wederzijdse rechten en plichten van patiënten en hulpverleners beschreven.

Daarnaast is ook de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van belang en zijn er nog andere wettelijke bepalingen.

Cliëntenraad folder(s)