Doorzoek onze website

Telefoonnummers

Cliëntenraad

Als patiënt heeft u inspraak in de organisatie van Revalidatie Friesland via de cliëntenraad. Een cliëntenraad is een bij wet ingesteld orgaan dat de belangen behartigt van de patiënten/cliënten van een zorginstelling. De leden van de cliëntenraad van Revalidatie Friesland zijn allen zeer betrokken bij het welzijn van de klinische en poliklinische patiënten. Bijvoorbeeld omdat het cliëntenraadslid zelf, of een familielid van hem/haar, heeft gerevalideerd bij Revalidatie Friesland. Maar ook een andere manier van betrokkenheid kan een reden zijn om zitting te nemen in de cliëntenraad. De cliëntenraad heeft inspraak in het beleid van Revalidatie Friesland door gevraagd en ongevraagd advies te geven. Daarom is het belangrijk te weten wat er bij patiënten leeft op het gebied van kwaliteit van zorg, veiligheid, gezondheid, hygiëne, voeding en recreatiemogelijkheden en wat de ontwikkelingen binnen Revalidatie Friesland zijn. Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën? Wij vernemen het graag van u: clientenraad@revalidatie-friesland.nl. Nieuwsgierig? Download het jaarverslag van 2020 of het jaarverslag 2021.

Leden van de Cliëntenraad Revalidatie Friesland zijn:

De cliëntenraad heeft een vacature! Komt u onze raad versterken? Bekijk de vacature via deze link.

Uw rechten en plichten

U hebt als patiënt volgens de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) rechten en plichten, die voortvloeien uit de geneeskundige behandeling. Medische behandelingen zijn vaak afhankelijk van het uitwisselen van informatie en van belangrijke beslissingen. Als patiënt wordt u daar volledig bij betrokken. De manier waarop dat gebeurt is geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Daarin staan de wederzijdse rechten en plichten van patiënten en hulpverleners beschreven.

Daarnaast is ook de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van belang en zijn er nog andere wettelijke bepalingen.